Gipso formos

Forma pagaminta iš aukštos kokybės karščiui atsparaus gipso.  Atlaiko liejamo gaminio 1100 °C laipsnių karštį.

Forma tinka:

  • porceliano;
  • keramikos;
  • plonos keramikos – pramonėje;
  • švino;
  • aliuminio;
  • pramoniniam naudojimui ir kt.

(Gipso gamintojas nurodo, kad su šiuo gipsu galima panaikinti pelėsį jį užtinkuojant. Asmeniškai neišbandęs – nežinau. )

Lydimosi temperatūra:

  • švinas 330 °C
  • aliuminis 700 °C

Esu išbandęs įpilto aliuminio formos patvarumą, forma laikė gerai. Turėtų laikyti ir esant didesniam karščiui.

Šiek tiek informacijos apie gipsą.

Informacija apie toksinį poveikį:

a) ūmus toksiškumas: Nėra duomenų.

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Nėra duomenų.

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: Dulkės gali dirginti akis.

d) kvėpavimo takų dirginimas: Dulkės gali dirginti kvėpavimo takus.

e) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Nėra duomenų.

f) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Nėra duomenų.

g) kancerogeniškumas: Nėra duomenų.

h) toksiškumas reprodukcijai: Nėra duomenų.

Medžiagos klasifikavimas: Pagal reglamento 1272/2008/EB ir direktyvų 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir nuostatas medžiaga neklasifikuojama kaip pavojinga.  PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Nepriskiriama prie PBT ir vPvB. Pavojai susiję su užsidegimu arba sprogimo galimybe: Nedegi, nesprogi medžiaga.

 

 

Formų pavyzdžiai ir autoriniai darbai nėra rodomi – dėl gamybinių ir autorinių paslapčių.

Aliuminio liejinių pavyzdžiai

Aliuminio liejinių pavyzdžiai

Keramikos liejinių pavyzdžiai

Keramikos liejinių pavyzdžiai